ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

9:40 AM
: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ :


ഖുതുബ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ?
നിസ്കാരം മലയാളത്തിൽ ആക്കികൂടെ ?

മരണത്തിനു ശേഷം ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവ് തരാമോ ?
:ബാലുശ്ശേരി .


 ചിത്രമെടുക്കൽ  ഇസ്ലാമിക വിധി : ഫൈസൽ മൗലവി 

Message To Admin

We need your suggessions to improve, give us a message.

Name Email * Message *